| Set Homepage | Add to favourite | Book entertains | Forum | Chat | Newsletter | Inform familiar | Mail | Facebook | Youtube | Google+ |
Polish English Deutsch
Slovinian Coast Slovinian Coast Slovinian Coast Slovinian Coast Slovinian Coast
- | - Catalogue of firms | Auctions | Notice work | Classifieds | Weather | Local community | Bookshops - | -
- | - Climate | Calendar | Slovinian Coast in numbers | Accomodation | Gastronomy | The Service of Touristic Movement | Publications - | -


Slovinian Coast Slovinian Coast / Terms of Service


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Slovinian Coast. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Slovinian Coast może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Slovinian Coast nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Slovinian Coast, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Slovinian Coast nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Slovinian Coast. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Slovinian Coast udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Slovinian Coast nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Slovinian Coast uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Slovinian Coast jest równoznaczne z udzieleniem Slovinian Coast nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Slovinian Coast ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Slovinian Coast w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Slovinian Coast nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Slovinian Coast uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Slovinian Coast uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Games, wallpapers, applications, polyphony and... everything for cell, click here>>>


Web Informer Button